Josephinehof moet in Zesgehuchten blijven!!

Er heerst onrust bij de bewoners van Josephinehof. Ze hebben van Ananz en Wooninc te horen gekregen dat het "verouderde" zorgcentrum en de 40 aanleunwoningen plaats moeten gaan maken voor nieuwe woningen. Enkele jaren geleden werd beloofd dat ze naar het woongebouw "De Jonkvrouw" zouden verhuizen. Doordat de bouw hiervan steeds maar weer wordt uitgesteld, lijkt het erop dat de meeste bewoners naar Berkenheuvel moeten vertrekken, helemaal aan de andere kant van het dorp. En als het wat tegenzit is er in Zesgehuchten straks helemaal geen kleinschalige zorgvoorziening meer. GroenLinks vindt dat dit niet kan.

GroenLinks vindt dat Josephinehof in Zesgehuchten moet blijven. De grond onder Josephinehof is destijds door Harrie van Vlerken aan de gemeenschap Zesgehuchten geschonken om woonvoorzieningen voor ouderen te realiseren. Zesgehuchtenaren vinden dit sinds jaar en dag een erg belangrijke voorziening in hun voormalige kerkdorp. Enige jaren geleden werd door Ananz en Wooninc het plan gelanceerd om een nieuw zorgcentrum te realiseren achter het NS-station. Na realisatie zouden de bewoners van het zorgcentrum naar dit gebouw verhuizen. Dit plan met de naam "De Jonkvrouw"wordt maar steeds uitgesteld door Wooninc. Nu wordt weer als realisatiedatum 2016 genoemd, maar wie gelooft dit nog.  Wij horen van bewoners van de zorgappartementen en de aanleunwoningen dat ze van Ananz en Wooninc te horen hebben gekregen dat ze moeten verhuizen en dat het zorggebouw en de aanleunwoningen plaats moeten maken voor een bouwplan met bungalows in de koopsfeer. De eerste verhuizingen naar Berkenheuvel schijnen zelfs al in gang gezet te zijn en er heerst onrust bij veel bewoners. 

GroenLinks is van mening dat Josephinehof in haar huidige vorm moet blijven bestaan totdat de verhuizing van de zorgplaatsen naar het Wooninc-gebouw kan plaatsvinden en dat er nu geen "gedwongen" verhuizingen moeten plaatsvinden.  Na de verhuizing moet er een nieuwe bestemming worden gevonden voor het hoofdgebouw en kunnen de zorgwoningen worden gesloopt of een andere bestemming krijgen. De bewoners van de aanleunwoningen zijn nog zeer tevreden over de woningen en de voorgenomen sloop wordt niet begrepen. Sloop van deze  sociale huurwoningen is pure kapitaalvernietiging vinden wij. Er moet volgens ons onderzocht worden of het hoofdgebouw tezijnertijd een bestemming kan krijgen als dienstencentrum voor de sterk groeiende groep zelfstandig wonende ouderen in Zesgehuchten. Nu veel ouderen als gevolg van het kabinetsbeleid (VVD/PvdA) niet meer in een verzorgingshuis terecht kunnen, is het belangrijk dat Zesgehuchten een woonservicepunt blijft houden voor de ouderen. 

Bovenal moeten de inwoners van Zesgehuchten via de Belangenvereniging Zesgehuchten ruime inspraak krijgen bij de ontwikkelingen rond hun Josephinehof en De Jonkvrouw.

Harrie van Vlerken zou zich in zijn graf omdraaien als hij hoorde dat Josephinehof van zijn Zesgehuchtenaren wordt afgenomen.