Standpunten

Standpunten

Tien Speerpunten 2018-2022

 

1. Om de doelstellingen ‘aardgasvrij in 2030’ en ‘energieneutraal in 2040’ te bereiken, moet bij iedere nieuw te realiseren bebouwing energieneutraal en gasvrij bouwen gestimuleerd worden.

2. Wij willen groen in de openbare ruimte zodanig inrichten dat het de biodiversiteit bevordert.

3. Wij willen met omliggende gemeenten samenwerken om de groenste regio in Brabant te worden.

4. Wij willen fietsen en toerisme bevorderen door onder meer fietspaden te verbreden, verbindingen te verbeteren en e-bike oplaadpunten te plaatsen.

5. Wij willen extra investeringen in cultuur onder andere voor het stimuleren van jongerencultuur.

6. Voorzieningen voor ouderen zijn in toenemende mate belangrijk en bij nieuwbouw moet hier rekening mee gehouden worden. Ook bestaande woningen moeten worden aangepast.

7. Regionale samenwerking vinden wij een must om lokale en regionale doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, wonen en evenwichtige groei te verwezenlijken.

8. Wij willen een goede bewaking van de afspraken die zijn gemaakt met de woningbouwcorporaties voor voldoende sociale woningen én uitvoering van energiebesparende maatregelen in de bestaande woningvoorraad.

9. De uitvoering van de jeugdzorg blijft voor ons een punt van aandacht en wordt wat ons betreft zo dichtbij mogelijk georganiseerd. Een persoonlijke benadering staat voorop.

10. Om zoveel mogelijk mensen te betrekken, willen wij dat de gemeente gaat experimenteren met verschillende manieren van inspraak. Meepraten en invloed begint volgens ons in de wijken.