Ook als het gaat om cultuur is GroenLinks de beste partij om 19 maart op te stemmen

Nog even en dan zijn er verkiezingen. Natuurlijk staat goede en betaalbare zorg, uitstekend onderwijs, een groene en duurzame samenleving bovenaan de agenda. Maar in deze tijd van krapte, verschraling en verharding is cultuur misschien wel harder nodig dan ooit. Als het gaat om kunst en cultuur dan zijn dit voor GroenLinks enkele belangrijke punten.

Cultuur en kunst bepalen onze omgang met de wereld. Het zijn daarom alles behalve luxeproducten. Cultuur is de taal die we spreken, de geschiedenis die we delen, de kleding die we dragen, de wetten die we opstellen, de debatten die we voeren, de muziek die we luisteren. Cultuur is wie we zijn. Kunst is een specifieke uiting van die cultuur of een reflectie daarop. Of het nu gaat om een maatschappelijk geëngageerde theatervoorstelling, een schilderij van Rembrandt, de Stijl van Rietveld of een cantate van Bach, heel even laat die cultuur zich vangen in een moment van overwegen, van verwondering of van schoonheid.Kunst en cultuur spelen volgens GroenLinks een belangrijke rol in een open samenleving. Ze stellen het individu in staat zijn positie te bepalen in de wereld, om zich te ontwikkelen, om te worden wie hij wil zijn. Daarbij heeft kunst ook een democratische waarde. Het geeft afwijkende meningen, ideeën of beelden de ruimte. Het stelt vragen bij dat wat we dachten zeker te weten, het verbeeldt werelden die er (nog) niet zijn, gedachten die nog niet eerder gedacht waren. Juist de mogelijkheid die kunst aan de maatschappij en aan het individu biedt om zich te ontplooien en te reflecteren op wat is of zou moeten zijn, maakt kunst een onmisbaar onderdeel van een progressieve samenleving.Het is daarom belangrijk dat de overheid de kunsten ruimhartig ondersteunt en de kunstenaar faciliteiten biedt om kwalitatief hoogstaande kunst te maken voor een zo breed mogelijk publiek. De verantwoordelijkheid voor het creëren van draagvlak voor de kunst ligt zowel bij de kunstenaars als bij de overheid. De overheid kan de kunstenaar bovendien bijstaan bij het ontplooien van ondernemerschap in de breedste zin van het woord, met specifieke maatregelen zoals ruime aandacht voor cultuureducatie, inkomensondersteuning van de beginnende kunstenaar, ontwikkelplaatsen voor jong talent, maar ook via lage btw, betere fiscale stimulering van culturele giften en door maatwerk in overheidsondersteuning.

Een greep uit ons verkiezingsprogramma:

 • Ieder kind heeft er recht op kennis te maken met kunst en cultuur. Wie goed leert kijken en luisteren, wordt beter toegerust om burger te zijn in onze democratische complexe samenleving. Kunstonderwijs dient daarom goed verankerd te zijn in het reguliere onderwijs. Cultuuronderwijs hoort verankerd in het schoolprogramma.
 • Investeren in kunst en cultuur is juist in een crisis verstandig. Het levert in de eerste plaats de hoognodige creativiteit op en daarnaast ook banen en economisch rendement. 
 • We streven naar een divers aanbod voor verschillende doelgroepen, ook voor jongeren. 
 • We willen de bindende factor van cultuur benutten. 
 • Nieuwe culturele experimenten verdienen ondersteuning.
 • Cultuur- en jongerenbeleid krijgt een plaats. Zo wordt het enthousiasme van jongeren voor kunst en cultuur versterkt. Scholen zijn daarbij een bondgenoot. 
 • Ook kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen worden in staat gesteld om deel te nemen aan sport en cultuur, bijvoorbeeld aan muziek-, dans- of toneelles.
 • We stellen amateurverenigingen in staat om aan verhoging van kwaliteit te werken. De gemeente kan hen helpen de weg te zoeken bij subsidies en andere vormen van ondersteuning. 
 • De bibliotheken in Mierlo en in Geldrop ontwikkelen zich tot een ontmoetingsplaats op het terrein van cultuur en educatie.
 • De bibliotheek in Geldrop wordt verplaatst naar Hofdael dat zich ontwikkelt tot een levendig cultureel hart. 
 • In Mierlo ontwikkelt zich in het centrum een sociaal-cultureel hart met ook mogelijkheden voor ontspanning en recreatie. We zijn voor behoud en promotie van cultureel erfgoed van gebouwen, interieur en landschapselementen.
 • We willen meer bekendheid geven aan historische panden. We promoten een ‘A. F. Th. van der Heijden-route’. 
 • Bij station Geldrop komt een markante ‘groene ontvangst’ met actuele informatieborden over o.a. de Strabrechtse Heide, andere buitengebieden en het centrum van Geldrop. 
 • In het monumentenbeleid moet ruim aandacht zijn voor het duurzaam herbestemmen van (leegstaand) erfgoed.