ZORG moet DUURZAAM zijn

Iedereen heeft recht op goede zorg, ongeacht het inkomen. Dat kan als we de kosten eerlijker delen, regels terugdringen en teruggaan naar de menselijke maat. Goede zorg is mensenwerk. Het draait om aandacht en niet om cijfers. Daarom wil GroenLinks dat mensen zelf meer invloed hebben op de zorg die zij en hun dierbaren krijgen. Zo houden we grip op ons leven, nu en later.

Persoonsgebonden Budget (PGB)
GroenLinks wil dat mensen die deze zorg nodig hebben, zelf moeten kunnen beslissen over hoe zij die zorg in willen richten. Door dit via een PGB te doen, kunnen zij zelf bepalen wanneer en op welke manier zij zorg krijgen, waardoor zij kunnen werken, thuis kunnen blijven wonen of zelf voor hun zieke kind kunnen zorgen.
Mensen met wie het even niet goed gaat, die pech hebben of verkeerde keuzes hebben gemaakt, laten we niet vallen. En ook als je langer bent aangewezen op hulp van de overheid, moet je de regie over je eigen leven kunnen houden. De veranderingen van de WMO en de jeugdzorg vragen van cliënten, organisaties, mantelzorgers  en vrijwilligers een actieve rol.

Mantelzorg
Het kabinet wil het budget voor het mantelzorgcompliment meenemen in het budget dat voor zorg naar gemeenten gaat. Maar die overheveling gaat al gepaard met een fikse bezuiniging. GroenLinks wil het mantelzorg compliment behouden voor de afhankelijke inkomens

Maatschappelijke Dienstverlening
Van de sociale en maatschappelijke dienstverlening verwachten we een ‘erop-af mentaliteit’. Dat betekent als inwoners van Mierlo of Geldrop zich bij het loket melden omdat het water hen aan de lippen staat, ze vanuit een actieve houding meteen geholpen worden en direct hulp krijgen.
In Geldrop-Mierlo verwacht GroenLinks dat  professionals zich onttrekken aan de bureaucratie en " erop af" gaan. Dit nieuwe type sociaal werkers gelooft niet langer in het oplossend vermogen van instituties, maar in de eerste plaats in de kracht van mensen zelf. Zij verstaan de kunst van het verbinden. Zij brengen sociale netwerken tot leven, zij koppelen mensen aan elkaar, zij verbinden dromen met mogelijkheden, mensen met kansen. 

Transities Jeugdzorg/AWBZ
De  periode 2014 / 2018 gaat op sociaal gebied voornamelijk over veranderingen:

  1. de transitie jeugdzorg
  2. de transitie van AWBZ naar WMO
  3. passend onderwijs
  4. de participatiewet

Dit betekent een kans voor onze gemeente om beter aan te sluiten bij de wensen van de burgers. Deze verschuiving van verantwoordelijkheid valt echter samen met een enorme bezuiniging. GroenLinks staat achter het gedachtengoed om meer verantwoordelijkheid neer te leggen bij de gemeente en haar burgers, maar dit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit.
Het uitgangspunt is de vraag: "Wat is er nodig?"  Geen enkel systeem is perfect en in periodes van verandering gaan er fouten gemaakt worden. GroenLinks heeft niet de illusie, dat met de komst van de nieuwe werkelijkheid alle problemen worden opgelost voor minder geld. Dit betekent dat er een vangnet moet zijn voor de burgers die dreigen tussen de wal en het schip te vallen. Fouten moeten openlijk kunnen worden toegegeven om ervan te leren. Een voorwaarde hiervoor is dat er door burgers, politiek en media afgestapt wordt van de zoektocht naar de zondebok. Dit biedt niet alleen ruimte voor ontwikkeling maar ook voor herstel.

Vrije Zorgkeuze
In onze gemeente zijn zowel kleine zelfstandigen als grote instellingen actief binnen de zorg. Met de veranderingen van de geldstroom, wordt de gemeente op sommige gebieden verantwoordelijk voor de inkoop van deze zorg. Voor GroenLinks staat de vrijheid van keuze in  de zorg hoog in het vaandel. Dit kan binnen onze gemeente gewaarborgd blijven, als de vraag van de burger leidend is. Inkoop op kwantiteit om kosten te drukken, betekent voor veel zorgaanbieders dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. De transities en de bezuinigingen zijn geen excuus om een budget/aanbod gericht product voor de massa te ontwikkelen. Zorg blijft maatwerk

Over Geert Klasens
De komst en uitvoering van de transities vereist binnen het ambtelijk apparaat,  de raad en het college gespecificeerde kennis aanwezig op alle gebieden van zorg. GroenLinks is klaar voor deze uitdaging. Kandidaat-raadslid Geert Klasens zet zich al jaren in voor burgers die in conflict zijn geraak met jeugdzorg of jeugdhulpverlening:

  • Sinds 2009 werkzaam bij Stichting De Noodkreet 
  • Actief lid van het platform armoedebestrijding 
  • Bestuurslid (onbezoldigd) bij stichting Help us Aut, (een stichting die zich inzet voor autistische jong volwassenen) 
  • Eén van de medeoprichters van Bondgenoten voor Burgerkracht, (een beweging welke zich hard maakt voor inspraak en regie van burgers in de zorg)

Groen links staat voor een garantie in de  zorg en zal een pro-actieve houding aan gaan nemen om haar idealen te verwezenlijken door deze onderwerpen te agenderen, volgen en duurzaam te borgen.